12.000.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hồ điệp đem lại may mắn

2.700.000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu hồ điệp tím 15 cành

3.750.000 
9.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu hoa lan hồ điệp Tết

12.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu hoa lan hồ điệp Tết 40 cành

12.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu hoa lan hồ điệp Tết đa sắc

9.000.000 
6.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu hoa lan hồ điệp Tết phú quý

9.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu hoa lan hồ điệp trưng Tết

9.000.000 
10.000.000 
10.000.000 
4.500.000 
8.000.000 
8.000.000 
15.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu lan hồ điệp lớn

9.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu lan hồ điệp ngày Tết

6.000.000 
6.000.000 
9.000.000 
15.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu lan hồ điệp Tết phú quý

15.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu lan hồ điệp Tết tài lộc

9.000.000 
6.000.000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Hoa hồ điệp mừng khai trương

2.750.000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Hoa lan hồ điệp chúc mừng

5.000.000 
9.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Hoa lan hồ điệp hội nghị

9.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Hoa lan hồ điệp hội nghị đa sắc

10.000.000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Lan hồ điệp tím chúc mừng

5.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Lan hồ điệp trắng cho hội nghị

9.000.000 
Mã bảo mật: