2.700.000 
9.000.000 
9.000.000 
9.000.000 
9.000.000 
10.000.000 
10.000.000 
8.000.000 
8.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu lan hồ điệp lớn

9.000.000 
9.000.000 
9.000.000 
9.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Hoa lan hồ điệp hội nghị

9.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Hoa lan hồ điệp hội nghị đa sắc

10.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Lan hồ điệp trắng cho hội nghị

9.000.000 
[nemchua_traffic_pass min_time="35" max_time="40" pass="thaypasss"]