12.000.000 
2.700.000 

Lan Hồ Điệp Tết

Chậu hồ điệp tím 15 cành

3.750.000 
9.000.000 

Lan Hồ Điệp Tết

Chậu hoa lan hồ điệp Tết

12.000.000 
12.000.000 
9.000.000 
6.000.000 
9.000.000 
9.000.000 
10.000.000 
10.000.000 
4.500.000 
8.000.000 
8.000.000 
15.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu lan hồ điệp lớn

9.000.000 
6.000.000 
6.000.000 
9.000.000 
15.000.000 
15.000.000 
9.000.000 
6.000.000 
2.750.000 

Lan Hồ Điệp Tết

Hoa lan hồ điệp chúc mừng

5.000.000 
9.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Hoa lan hồ điệp hội nghị

9.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Hoa lan hồ điệp hội nghị đa sắc

10.000.000 

Lan Hồ Điệp Tết

Lan hồ điệp tím chúc mừng

5.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Lan hồ điệp trắng cho hội nghị

9.000.000