6.000.000 
4.500.000 
6.000.000 
4.500.000 
6.000.000 
6.000.000 

Lan Hồ Điệp Tết

Hoa lan hồ điệp chúc mừng

5.000.000 

Lan Hồ Điệp Tết

Lan hồ điệp tím chúc mừng

5.000.000