900.000 
2.700.000 
1.620.000 
1.890.000 
2.430.000 
10.000.000 
1.890.000 
4.500.000 
900.000 

Lan Hồ Điệp 3 cành

Chậu lan hồ điệp vàng 2 cành

900.000 
1.200.000 
4.000.000 
1.350.000