900,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hoa lan hồ điệp vàng 10 cành

2,700,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hoa lan hồ điệp vàng 6 cành

1,620,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hoa lan hồ điệp vàng 7 cành

1,890,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu lan hồ điệp – lộc vàng

2,430,000 
10,000,000 
1,890,000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu lan hồ điệp tết 18 cành

4,500,000 
900,000 

Lan Hồ Điệp 3 cành

Chậu lan hồ điệp vàng 2 cành

900,000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu lan hồ điệp vàng 4 cành

1,200,000 
4,000,000 
1,350,000