1,350,000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu hồ điệp hồng 4 cành

1,200,000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu hồ điệp hồng mừng thọ

1,200,000 
-10%
1,500,000  1,350,000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu hồ điệp tím tặng sếp

1,350,000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu hồ điệp trắng má hồng

1,200,000 
-10%

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu hoa lan hồ điệp hồng 5 cành

1,500,000  1,350,000 
1,350,000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu lan hồ điệp tím 5 cành

1,350,000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu lan hồ điệp tím cam

1,350,000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu lan hồ điệp tím để bàn

1,350,000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu lan hồ điệp vàng 4 cành

1,200,000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Hoa lan hồ điệp – tình cha

1,350,000 
1,350,000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Hoa lan hồ điệp mừng thọ

1,350,000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Hoa lan hồ điệp tím 4 cành

1,200,000 
1,350,000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Lan hồ điệp trắng tím 5 cành

1,350,000