9.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu hoa lan hồ điệp Tết

12.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu hoa lan hồ điệp Tết 40 cành

12.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu hoa lan hồ điệp Tết đa sắc

9.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu hoa lan hồ điệp Tết phú quý

9.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu hoa lan hồ điệp trưng Tết

9.000.000 
10.000.000 
10.000.000 
8.000.000 
8.000.000 
15.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu lan hồ điệp lớn

9.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu lan hồ điệp ngày Tết

6.000.000 
9.000.000 
15.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu lan hồ điệp Tết phú quý

15.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu lan hồ điệp Tết tài lộc

9.000.000 
6.000.000 
9.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Hoa lan hồ điệp hội nghị

9.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Hoa lan hồ điệp hội nghị đa sắc

10.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Lan hồ điệp trắng cho hội nghị

9.000.000 
Mã bảo mật: