1.620.000 
-17%
750.000 
2.750.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Hoa lan hồ điệp – tình cha

1.350.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Hoa lan hồ điệp cho sự kiện

1.620.000 

Lan Hồ Điệp Tết

Hoa lan hồ điệp chúc mừng

5.000.000 
1.350.000 
9.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Hoa lan hồ điệp hội nghị

9.000.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Hoa lan hồ điệp hội nghị đa sắc

10.000.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Hoa lan hồ điệp mừng thọ

1.350.000 
900.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Hoa lan hồ điệp tím 4 cành

1.200.000 
1.890.000 
3.000.000 
900.000 

Lan Hồ Điệp Tết

Lan hồ điệp đa sắc 7 cành

1.890.000 
1.920.000 

Lan Hồ Điệp Tết

Lan Hồ Điệp hồng 3 cành

900.000 
1.350.000