1.890.000 
900.000 
10.000.000 
1.350.000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu lan hồ điệp đa sắc 6 cành

1.620.000 
4.500.000 
8.000.000 
8.000.000 
15.000.000 
1.620.000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu lan hồ điệp lớn

9.000.000 
1.890.000 
1.620.000 
1.620.000 
6.000.000 
4.500.000 
6.000.000 
9.000.000 
15.000.000 
-7%
40.000.000 
-4%
43.000.000 
-5%
38.000.000 
-4%
43.000.000 
2.160.000 
3.250.000 
-4%
43.000.000 
15.000.000 
9.000.000 
900.000 
1.620.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu lan hồ điệp tím 5 cành

1.350.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu lan hồ điệp tím cam

1.350.000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu lan hồ điệp tím để bàn

1.350.000 
3.750.000 
6.000.000 
900.000 

Lan Hồ Điệp 3 cành

Chậu lan hồ điệp vàng 2 cành

900.000 
1.200.000 
4.000.000