6.000.000 
4.500.000 

Lan Hồ Điệp Tết

Chậu lan hồ điệp ngày Tết

6.000.000 
4.500.000 
6.000.000 
6.000.000 

Lan Hồ Điệp Tết

Hoa lan hồ điệp chúc mừng

5.000.000 

Lan Hồ Điệp Tết

Lan hồ điệp tím chúc mừng

5.000.000